Kryteria oceny zachowania

      1. Ocenę dobrą (w klasach I-III: zachowuje się dobrze) – otrzymuje uczeń, który:

 • Systematycznie i punktualnie uczęszcza na lekcje, aktywnie w nich uczestniczy, przygotowuje się do lekcji, odrabia zadania domowe, nosi ustalone przybory szkolne.
 • Po każdej nieobecności uzupełnia wiadomości i umiejętności w terminie wyznaczonym przez nauczyciela przedmiotu.
 • Nosi ze sobą zeszyt korespondencji z rodzicami, zawierający wzory podpisów rodziców i ponumerowane strony.
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa.
 • Stosuje na co dzień zwroty grzecznościowe, dba o kulturę i poprawność języka polskiego szkole i poza nią, z szacunkiem odnosi się do wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły oraz kolegów.
 • Przestrzega zakazu używania w czasie lekcji telefonów komórkowych lub innego rodzaju urządzeń elektronicznych.
 • Przestrzega zasad obowiązujących w grupie – nie wywołuje konfliktów, szanuje poglądy innych osób, wykazuje tolerancję w stosunku do odmienności drugiej osoby we wszystkich jej przejawach.
 • Dba o estetyczny wygląd i przestrzega zasad higieny osobistej oraz ubiera się zgodnie z obowiązującymi w szkole normami zapisanymi w Statucie Szkoły, nosi obuwie zamienne.

 

 1. Ocenę bardzo dobrą (w klasach I-III: zachowuje się bardzo dobrze) – otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria oceny dobrej, a ponadto:
 • Wywiązuje się z podjętych zobowiązań.
 • Dostrzega potrzeby innych i stara się im pomagać.
 • Dba o porządek i estetykę w salach dydaktycznych, na korytarzach i w innych pomieszczeniach szkoły oraz w jej otoczeniu.
 • Nosi strój galowy podczas:
 1. uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,
 2. grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji, imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca oddziału.
 • W przypadku zauważenia przejawów brutalności, wulgarności, patologii, przedmiotów lub sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu, awarii i usterek mienia szkolnego powiadamia wychowawcę, nauczycieli lub dyrekcję.

 

 1. Ocenę wzorową (w klasach I-III: może służyć za wzór) – otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria oceny bardzo dobrej, a ponadto spełnia przynajmniej dwa z podanych kryteriów:
 • Dba o honor szkoły i szanuje jej tradycje, godnie ją reprezentuje podczas wyjść i imprez szkolnych.
 • Wykazuje się szczególnym zaangażowaniem, rzetelnością i pracowitością podczas realizacji różnych zadań na rzecz innych osób, klasy i szkoły.
 • Dba o dobre relacje w grupie, stara się zapobiegać i rozwiązywać zaistniałe konflikty.
 • Systematycznie i aktywnie pracuje w ramach wolontariatu.

 

 1. Ocenę poprawną (w klasach I-III: zachowuje się poprawnie) – otrzymuje uczeń, który nie zawsze spełnia kryteria na ocenę dobrą, a stosowane wobec niego środki zaradcze przynoszą spodziewany rezultat.

 

 1. Ocenę nieodpowiednią (w klasach I-III: sprawia problemy wychowawcze) – otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów, a stosowane wobec niego środki zaradcze przynoszą jedynie krótkotrwałą poprawę:
 • Notorycznie uniemożliwia pracę na zajęciach i wymaga ciągłego nadzoru nauczyciela. Swoim zachowaniem prowadzi do częstych interwencji nauczycieli, wychowawców i pedagoga.
 • Używa wulgarnego słownictwa.
 • Lekceważy polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły, zachowuje się arogancko wobec nich, oszukuje, kłamie.
 • Swoim zachowaniem prowadzi do powstania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu swojemu lub innych.
 • Niszczy mienie szkolne i innych osób.
 • Obraża, wyzywa, ośmiesza lub szkaluje inne osoby słownie, przez Internet lub telefon.
 • Próbuje lub namawia do używania substancji szkodliwych dla zdrowia (nikotyna, alkohol).
 • Wagaruje i często celowo spóźnia się na zajęcia, ucieka z lekcji.
 • Często łamie zakaz używania w szkole telefonów komórkowych oraz innego rodzaju urządzeń elektronicznych.
 • Notorycznie lekceważy obowiązki ucznia.
 • Samowolnie, bez zgody nauczyciela opuszcza zespół klasowy, salę lub budynek szkoły.

 

 1. Ocenę naganną (w klasach I-III zachowuje się nagannie) – otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów, a stosowane wobec niego środki zaradcze nie przynoszą poprawy:
 • Stosuje agresję słowną i fizyczną wobec innych.
 • Celowo naraża na niebezpieczeństwo siebie i otoczenie.
 • Demoralizuje innych swoim zachowaniem oraz nakłania do nieodpowiednich zachowań w szkole i poza nią.
 • Grozi kolegom i nauczycielom, szantażuje, zastrasza, wymusza lub kradnie.
 • Próbuje lub namawia do używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych.
 • Przebywa na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych.
 • Rozprowadza używki: alkohol, papierosy, e-papierosy, narkotyki i inne środki psychoaktywne.