Obowiązki ucznia

Uczeń Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 ma obowiązek:

Nauka
1. Systematycznie i punktualnie uczęszczać na lekcje, aktywnie w nich uczestniczyć oraz solidnie i systematycznie przygotowywać się do lekcji. W trakcie zajęć edukacyjnych przebywać na terenie klasy pod opieką nauczyciela i tylko za jego zgodą w wyjątkowych sytuacjach (względy zdrowotne) ją opuścić.
2. Po każdej nieobecności uzupełnić wiadomości i umiejętności w terminie wyznaczonym przez nauczyciela przedmiotu.

Przestrzeganie przepisów
3. Przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz we wszystkich regulaminach obowiązujących w szkole.
4. Podporządkować się zaleceniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego.
5.  Przedstawiać w terminie 7 dni, po powrocie na zajęcia, pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych,  w formie oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) w zeszycie korespondencji o uzasadnionej  przyczynie nieobecności.
6. Posiadać przy sobie zeszyt korespondencji z rodzicami, który zawiera aktualne dane, określone przez wychowawcę i ponumerowane strony.

Bezpieczeństwo
7. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych kolegów, sygnalizować zauważone przejawy brutalności, wulgarności, patologii. Powiadomić wychowawcę, nauczycieli lub dyrekcję o zauważonych w szkole lub jej otoczeniu przedmiotach lub sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu oraz  o awariach i usterkach mienia szkolnego.
8. Przestrzegać zasad  bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły.
9. Bezwzględnie przestrzegać zakazu: palenia tytoniu, używania alkoholu, narkotyków.  Złamanie tego zakazu podlega surowym karom.
10. W razie konieczności zwolnienia z lekcji przedstawić pisemną prośbę rodziców zapisaną w zeszycie korespondencji.  Następnie podpisane przez nauczyciela, wraz z godziną wyjścia, zwolnienie przedstawić pani szatniarce celu wydania odzieży wierzchniej.

Kulturalne zachowanie, higiena
11. Dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować, szanować jej tradycje.
12. Dbać o kulturę i poprawność języka polskiego, nie przeklinać
13. Odnosić się z szacunkiem do wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, oraz zachowywać się  zgodnie z zasadami kultury współżycia.
14. Dbać o porządek: estetykę w salach dydaktycznych, na korytarzach i innych pomieszczeniach szkoły oraz jej otoczenia. W przypadku świadomego i celowego zniszczenia lub uszkodzenia mienia szkoły, koszty naprawy lub wymiany pokrywają prawni opiekunowie dziecka.
15. Poznawać, szanować, chronić ojczystą przyrodę, dbać o zieleń w szkole i wokół niej, na wycieczkach  zachowywać się zgodnie z przepisami o ochronie przyrody.
16. Dbać o estetyczny wygląd i przestrzegać zasad higieny osobistej oraz ubierać się zgodnie z obowiązującymi w szkole normami:
a)    nosić strój czysty, bez ekstrawaganckich dodatków, nie prowokujący swą formą; zasłaniający plecy, brzuch, bieliznę osobistą, nie eksponujący głębokich dekoltów,
b)    włosy utrzymywać w czystości, uczesane, niefarbowane, niesklejone (np. żelem lub innymi substancjami),
c)    nie nosić kolczyków w ciele, np. w nosie, na brwiach; dopuszcza się, noszenie skromnych kolczyków w uszach przez uczennice, jeśli nie zagrażają bezpieczeństwu,
d)    na terenie budynku szkolnego nosić obuwie „zamienne” na białej podeszwie, nie zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu,
e)    każdego ucznia obowiązuje strój galowy noszony podczas:
–  uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,
–  grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze
reprezentacji,
–  imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy.
f)    strój galowy stanowi:
–  dziewczęta: biała bluzka oraz granatowa lub czarna spódnica lub spodnie oraz krawat z logo szkoły,
–  chłopcy biała koszula i ciemne spodnie oraz krawat z logo szkoły

Telefony komórkowe, urządzenia elektroniczne, przedmioty wartościowe.
17. Przestrzegać zakazu używania w czasie lekcji telefonów komórkowych lub innego rodzaju urządzeń elektronicznych bez zgody nauczyciela, oraz stosować się do następujących zasad:
a)    wyłączyć telefon w czasie trwania zajęć edukacyjnych i świetlicowych.
b)    nagrywać dźwięku i obrazu za pomocą telefonu i innego urządzenia elektronicznego jedynie za zgodą osoby fotografowanej lub nagrywanej.
c)    w razie nieprzestrzegania powyższych warunków nauczyciel może odebrać urządzenia lub telefon po uprzednim wyłączeniu.
d)    urządzenia lub telefon wydawane są rodzicom.

18.  Dbać o  własne mienie, przedmioty wartościowe i pieniądze przynoszone do szkoły. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradzione lub zniszczone przynoszone przez ucznia do szkoły i pozostawione bez nadzoru przedmioty wartościowe (w tym telefony komórkowe, urządzenia elektroniczne, zegarki) i pieniądze.