Pedagog, psycholog, logopeda, pielęgniarka

Pedagog szkolny

mgr Barbara Kodura
dyżur dla rodziców: czwartek 15.00 – 16.00 s. 9

mgr Beata Michta
dyżur dla rodziców: poniedziałek 15.00 – 16.00 s.9

mgr Joanna Majerska
dyżur dla rodziców: wtorek i środa 15.00 – 16.00 s.9

 

Zakres kompetencji:

  1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

 

  1. określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

 

  1. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

 

  1. podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, w udziałem rodziców i nauczycieli,

 

  1. wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły,

 

  1. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,

 

 1. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli :

 Dla uczniów:

 • Prowadzimy zajęcia integrujące zespól klasowy oraz rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne
 • Organizujemy warsztaty profilaktyczne lub interwencyjne
 • Prowadzimy indywidualne rozmowy, konsultacje, porady
 • Interweniujemy i wspieramy w sytuacjach trudnych
 • Prowadzimy stałe zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej
 • Pomagamy dzieciom z niepowodzeniami edukacyjnymi
 • Pomagamy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej
 • Monitorujemy sytuację uczniów szczególnie uzdolnionych
 • Prowadzimy działania mediacyjne

Dla rodziców:

 • Jesteśmy do dyspozycji rodziców podczas zebrań, konsultacji oraz dyżuru dla rodziców
 • Pomagamy w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów
 • Pomagamy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności szkolnych u dziecka (trudności w nauce, zachowaniu, relacjach z rówieśnikami)
 • Udzielamy wsparcia w zakresie rozwiazywania problemów wychowawczych w szkole i w domu
 • Organizujemy pomoc materialną
 • Interweniujemy i udzielamy wsparcia w sytuacjach kryzysowych
 • Prowadzimy działania mediacyjne

Dla nauczycieli:

 • Pomagamy w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów
 • Wspieramy w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów
 • Pomagamy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia
 • Pomagamy w pracy nad integracją zespołów klasowych
 • Wspieramy w działaniach z zakresu profilaktyki i wychowania
 • Interweniujemy w sytuacjach trudnych
 • Pomagamy w rozwiazywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych
 • Podejmujemy działania mediacyjne w sytuacjach trudnych

 

Psycholog szkolny

mgr Magdalena Lach/ mgr Joanna Pociecha
dyżur dla rodziców: czwartek 16.00 – 17.00 s. 19

Zakres kompetencji:

  1. prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,

 

  1. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,

 

  1. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

 

  1. zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,

 

  1. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,

 

 1. wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo – zadaniowych w działaniach profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły.

W ramach swojej pracy realizuję następujące zadania:

Dla uczniów:
1. udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w postaci indywidualnych spotkań z uczniami, którzy doświadczają:
• problemów osobistych, o podłożu psychologicznym, natury emocjonalnej itp.
• problemów rodzinnych;
• niepowodzeń szkolnych;
• konfliktów w relacjach z rówieśnikami;
• kryzysów rozwojowych oraz trudności w przystosowaniu się;
2. prowadzenie konsultacji psychologicznych o charakterze terapeutycznym, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne uczniów – w małych grupach bądź indywidualnie;
3. prowadzenie rozmów wychowawczych z młodzieżą wagarującą oraz przejawiającą niewłaściwe zachowania w szkole, łamiącą zasady i regulaminy szkolne;
4. prowadzenie warsztatów integracyjnych i psychoedukacyjnych;
5. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży;
6. prowadzenie zajęć edukujących dzieci w zakresie profilaktyki przemocy, agresji, rozwijania inteligencji emocjonalnej;
7. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Dla rodziców:
1. pełnienie dyżuru psychologa raz w tygodniu oraz podczas zebrań i konsultacji z rodzicami na terenie szkoły;
2. pedagogizacja rodziców – materiały wysyłane do wychowawców, prelekcje, artykuły o tematyce psychologicznej i wychowawczej zamieszczane na stronie internetowej szkoły;
3. udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Dla nauczycieli:
1. wsparcie w rozwiazywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych;
2. pomoc w rozpoznawaniu przyczyn trudności i niepowodzeń uczniów;
3. pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
4. interwencje w sytuacjach trudnych.

Warto przeczytać:

Autyzm – Jak rozpoznać, Jak pomóc

Dziecko z Zespołem Aspergera – Jak rozpoznać

Zagrożenia dla dzieci i młodzieży związane z Internetem

Pozytywna uwaga, czyli jak mądrze dyscyplinować dzieci

System żetonowy – sposób na trudne zachowanie dziecka

Tabletowe dzieci czyli postępowi bezradni

Wpływ grupy rówieśniczej na rozwój i zachowanie jednostki

Media – sposób na spędzanie wolnego czasu, czy już uzależnienie.

Psycholog radzi – Jak pomóc dziecku w czasie pandemii

Logopeda

mgr Maria Petriczek
dyżur dla rodziców: podczas zebrań i konsultacji dla rodziców

Zakres kompetencji:

 1. diagnoza i terapia zaburzeń mowy,
 2. ćwiczenia oddechowe,
 3. bogacenie słownictwa dziecka,
 4. stymulacja świadomości językowej,
 5. stymulacja w zakresie analizy i syntezy wyrazowej u dzieci z wadami wymowy.

Pielęgniarka szkolna

mgr Agnieszka Śmietana
godziny dyżuru w szkole: 8:00 – 15:00

W ramach opieki zdrowotnej wykonywane są:

 • Ocena stanu zdrowia uczniów i dokumentacja
 • Szczepienia ochronne i testy tuberkulinowe.
 • Przeglądy higieny uczniów.
 • Udzielanie pierwszej pomocy.
 • Identyfikacja uczniów z problemami zdrowotnymi szkolnymi i społecznymi.
 • Kontrola stanu sanitarno – higienicznego i bezpieczeństwa szkoły.
 • Testy przesiewowe – badanie wzroku, badanie w kierunku kifozy piersiowej, skoliozy, badanie słuchu.