Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10 – 15 stycznia 2020 r.

Okres obowiązywania: 15 stycznia 2020 r.

Obszar: Miasto Kraków.

Opis: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10 dla średniodobowej wartości stężenia wynoszącej 100 µg/m3 (Dz. U. 2019 poz. 1931) w dniu 15 stycznia 2020 roku na obszarze Miasta Krakowa.

W dniu 16.01.2020 r. prognoza zanieczyszczenia powietrza nie przewiduje ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10.

Przyczynami ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w odniesieniu do pyłu PM10 są: emisje związane z intensywnym ruchem drogowym, szczególnymi warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi (brak wiatru, inwersja termiczna).

Zalecenia działania:

Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły), powinny: ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz, unikać wietrzenia pomieszczeń, włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową, w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy, śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza.

Jednostki oświatowe i opiekuńcze powinny: ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.

Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny: przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).

Podmioty gospodarcze, powinny: zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie, zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.

Do mieszkańców obszaru apeluje się: o korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem.

O zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa, tel. 12 616 59 99, fax. 12 413 89 66, e-mail: czk@um.krakow.pl

CZK Miasta Krakowa

Dariusz Głuch

Comments are closed.