Koncepcja pracy szkoły

MISJA SZKOŁY:
a)    Stworzenie warunków do twórczego rozwoju dziecka i odnoszenia sukcesów na miarę możliwości każdego ucznia.
b)    Wychowanie uczniów do kultury poprzez kulturę.
c)    Wszechstronny rozwój osobowości i kształtowanie charakteru dziecka zgodnie z uniwersalnymi wartościami etycznymi.

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY:
a)    Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi.
b)    Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
c)    W nauczaniu i wychowaniu szkoła dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia zgodnie z uniwersalnymi zasadami etyki, rozwijania w nich poczucia odpowiedzialności, tolerancji, poszanowania dziedzictwa kulturowego ludzkości.
d)    Szkoła wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację.
e)    Szkoła aktywnie funkcjonuje w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów.