Organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych

Uprzejmie informuję, że 8 stycznia 2020 r. została podjęta uchwała Rady Miasta Krakowa nr XXXIII/860/20 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Kraków na rok szkolny 2019/2020 w związku z realizacją obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkoły poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów
oraz rodziców. Powyższe wynika z wprowadzonych zmian do ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) dotyczących sposobu rozliczania zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych, które wskazują gminę jako organ określający na każdy rok szkolny średnią cenę jednostki paliwa w gminie.
Nowy wzór wniosku dostępny jest na Dzienniku Podawczym Wydziału Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18, oraz na
stronie internetowej „Portal Edukacyjny” w zakładce „Dokumenty – podnieść skrzydła”.
Informuję również, że jedynymi uprawnionymi do złożenia wniosku o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły lub przedszkola są rodzice i prawni opiekunowie dziecka.
Przyznanie dowozu możliwe jest jedynie na podstawie
wypełnionego wniosku rodzica lub opiekuna prawnego z dołączoną kserokopią aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
W uzupełnieniu do powyższych informacji dotyczących dowozu dzieci niepełnosprawnych, list przewozowych oraz udzielanej pomocy rodzicom w wypełnianiu wniosków pragnę zaznaczyć, że do poniższych poleceń należy stosować się począwszy od roku szkolnego 2020/2021.
Z poważaniem,
Dariusz Domajewski
Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
Comments are closed.