Stołówka

 

Terminy wpłat za obiady 2017/2018 w godzinach od 10.00-13.00

Za miesiąc IX – 12, 13, 14 września
Za miesiąc X – 26, 27, 28 września
Za miesiąc XI – 26, 27, 30 października
Za miesiąc XII – 27, 28, 29 listopada
Za miesiąc I – 19, 20, 21 grudnia

 

Wpłaty przyjmowane są w pokoju 73 w wyżej wymienionych terminach. Wpłaty po terminie nie będą przyjmowane!!!

 

W październiku 2017 r. posiłki wydawane będą przez 21 dni.

Prosimy o terminowe (26,27,28 września) wpłaty w wysokości:

Uczniowie kl. 1-7 – 21dni x 9 zł =189 zł

Uczniowie kl. „0” – 21 dni x 10 zł = 210 zł

13 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, w tym dniu zapewniamy opiekę wychowawczą na świetlicy
(posiłki nie są wydawane)

 

W listopadzie 2017 r. posiłki  wydawane będą przez 20 dni.

Prosimy o terminowe (26,27,30 października) wpłaty  w wysokości:

Uczniowie kl. 1-7  –  20dni x 9zł = 180zł

Uczniowie kl.”0”  – 20 dni x 10 zł = 200zł

2 listopada jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, w tym dniu zapewniamy opiekę wychowawczą na świetlicy.
(posiłki nie są wydawane)

 

W grudniu 2017 r. posiłki  wydawane będą przez 16 dni.

Prosimy o terminowe (27,28, 29 listopada) wpłaty  w wysokości:

Uczniowie kl. 1-7  –  16 dni x 9zł = 144zł

Uczniowie kl.”0”  – 16 dni x 10 zł = 160zł

 

W styczniu 2018 r. posiłki  wydawane będą przez 22 dni.

Prosimy o terminowe (19,20, 21 grudnia) wpłaty  w wysokości:

Uczniowie kl. 1-7  –  22 dni x 9zł = 198zł

Uczniowie kl.”0”  – 22 dni x 10 zł = 220zł

Terminy wpłat oraz ilości dni
   do przelewów /do 25 każdego miesiąca /

    Za miesiąc IV        –  26, 27,28  marca    – 18 obiadów

    Za miesiąc V         –  25,26, 27  kwietnia  – 18 obiadów

    Za miesiąc VI        –  28, 29, 30 maja       – 14 obiadów

 

 


obiad

I. UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:
1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników w kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły.
2. Do korzystania z posiłków w stołówce uprawnieni są:
• uczniowie wnoszący opłaty we wskazanym terminie.
• uczniowie których dożywianie dofinansowuje MOPS oraz inni sponsorzy
• nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły

II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:
1. Koszt jednego obiadu ustalany jest przez ajenta i wynosi 9zł brutto./uczniowie klas I-VII/
2. Odpłatność za obiady wnoszona jest w ściśle określonych przez ajenta dniach oraz godzinach, brak wpłaty w terminie jest równoznaczny z rezygnacją z obiadów.
3. Koszt obiadu może ulec zmianie/podwyżka cen artykułów żywieniowych/-informacja zostanie podana z miesięcznym wyprzedzeniem.
4. Dokonywanie wpłat na konto -numer konta: 49114020040000390276398503 – w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka. Przelew proszę dokonać do 25-tego każdego miesiąca z góry lub osobiście w placówce.
5. Dopuszcza się możliwość wykupu obiadów w poszczególne dni tygodnia (np. dziecko je w poniedziałki, środy, piątki) – minimum 3 obiady w tygodniu.
6. Dzieci obecne w szkole mają prawo zjeść obiad na stołówce szkolnej.
7. W wyjątkowych sytuacjach/spóźnione jednorazowe zgłoszenie nieobecności dziecka/,można odebrać obiad, który po wcześniejszym zgłoszeniu pakujemy tylko w jednorazowe pojemniki.
Koszt pojemnika 2,00zł. – Decyzja ta podyktowana jest względami sanitarnymi.

III. ZWROTY ZA OBIADY:
1. W przypadku nieplanowanej nieobecności dziecka/choroba/,obiady należy odwołać najpóźniej tego samego dnia w godzinach: od 7:00 do 8:00, lub z wyprzedzeniem.
2. W przypadku planowanej nieobecności / wycieczki, kino, teatr, itp. / w szkole rodzic zgłasza ten fakt minimum 3 dni wcześniej.
3. Każdą nieobecność dziecka na obiedzie proszę zgłaszać telefonicznie pod numer:12-654-40-59 wew. 33 lub 27.
4. Tylko w przypadku zgłoszenia nieobecności w terminie dziecko ma prawo do odpisu finansowego w następnym miesiącu.
5. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka, jest możliwość zabrania obiadu na wynos (wydawanie tylko podczas lekcji) do godziny 14.00.
6. Z uwagi na koniec miesiąca rozliczeniowego miesiącu czerwcu odpisy nie będą przyjmowane

IV. WYDAWANIE POSIŁKÓW:
1. Posiłki wydawane będą w godzinach: od 1130 do 1430 w/g ustalonego harmonogramu.
2. Na tablicy ogłoszeń przed stołówką wywieszony jest tygodniowy jadłospis.
3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia ,zaleceń Sanepidu oraz kalkulacją kosztów.

V. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:
1. Uczniowie korzystający ze stołówki przychodzą na obiad bez tornistra, kurtek.
2. Podczas spożywania posiłku obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
3. Po spożyciu obiadu naczynia oraz sztućce należy odnieść w wyznaczone miejsce.
4. Nad bezpieczeństwem uczniów którzy korzystają z obiadów na jadalni czuwają nauczyciele oraz pracownicy kuchni.
5. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające z obiadów.
6. Niestosowne zachowanie uczniów w stołówce szkolnej, karane będzie skreśleniem go z listy dzieci korzystających z obiadów do odwołania.

*Powyższy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017

PROGRAM „KOMPONENT MLECZNY” RUSZA OD PAŹDZIERNIKA.

– obejmuje uczniów klas I – V,
– 2x w tygodniu.

 

PROGRAM „KOMPONENT OWOCOWO-WARZYWNY” RUSZA OD PAŹDZIERNIKA

– obejmuje uczniów klas I – V,
– 3x w tygodniu

 

Listę uczniów chętnych na owoce i komponent mleczny proszę przynosić do pokoju 73 p.Fraś.