KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

MISJA

  1. Stworzenie warunków do twórczego rozwoju dziecka i odnoszenia sukcesów na miarę możliwości każdego ucznia.
  2. Wychowanie uczniów do kultury poprzez kulturę.
  3. Wszechstronny rozwój osobowości i kształtowanie charakteru dziecka zgodnie z uniwersalnymi wartościami etycznymi.

KONCEPCJA

  1. Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi.
  2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
  3. W nauczaniu i wychowaniu szkoła dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia zgodnie z uniwersalnymi zasadami etyki, rozwijania w nich poczucia odpowiedzialności, tolerancji, poszanowania dziedzictwa kulturowego ludzkości.
  4. Szkoła wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację.
  5. Szkoła aktywnie funkcjonuje w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów.