Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Strona główna/Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna2021-10-18T16:33:18+02:00

PEDAGOG

mgr Barbara Kodura
(opieka nad klasami: VIII)
dyżur dla rodziców: czwartek 15.00 – 16.00 s. 9

mgr Joanna Majerska
(opieka nad klasami: IVc oraz V-VII)
dyżur dla rodziców: środa 15.00 – 16.00 s.9

mgr Beata Michta
(opieka nad klasami: 0, I, II, III oraz IVa, IVb)
dyżur dla rodziców: poniedziałek 15.00 – 16.00 s.9

Zakres kompetencji:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 • podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, w udziałem rodziców i nauczycieli
 • wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

DLA UCZNIÓW:

 • Prowadzimy zajęcia integrujące zespól klasowy oraz rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne
 • Organizujemy warsztaty profilaktyczne lub interwencyjne
 • Prowadzimy indywidualne rozmowy, konsultacje, porady
 • Interweniujemy i wspieramy w sytuacjach trudnych
 • Prowadzimy stałe zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej
 • Pomagamy dzieciom z niepowodzeniami edukacyjnymi
 • Pomagamy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej
 • Monitorujemy sytuację uczniów szczególnie uzdolnionych
 • Prowadzimy działania mediacyjne

DLA RODZICÓW:

 • Jesteśmy do dyspozycji rodziców podczas zebrań, konsultacji oraz dyżuru dla rodziców
 • Pomagamy w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów
 • Pomagamy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności szkolnych u dziecka (trudności w nauce, zachowaniu, relacjach z rówieśnikami)
 • Udzielamy wsparcia w zakresie rozwiazywania problemów wychowawczych w szkole i w domu
 • Organizujemy pomoc materialną
 • Interweniujemy i udzielamy wsparcia w sytuacjach kryzysowych
 • Prowadzimy działania mediacyjne

DLA NAUCZYCIELI:

 • Pomagamy w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów
 • Wspieramy w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów
 • Pomagamy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia
 • Pomagamy w pracy nad integracją zespołów klasowych
 • Wspieramy w działaniach z zakresu profilaktyki i wychowania
 • Interweniujemy w sytuacjach trudnych
 • Pomagamy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych
 • Podejmujemy działania mediacyjne w sytuacjach trudnych

PSYCHOLOG

mgr Magdalena Lach
dyżur dla rodziców: podczas zebrań i konsultacji dla rodziców, po umówieniu się poprzez mobiDziennik

Zakres kompetencji:

 • prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno–pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 • zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia
 • wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo – zadaniowych w działaniach profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły.

DLA UCZNIÓW:

 1. Udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej w postaci indywidualnych spotkań z uczniami, którzy doświadczają:
 • problemów osobistych, o podłożu psychologicznym, natury emocjonalnej itp.
 • problemów rodzinnych;
 • niepowodzeń szkolnych;
 • konfliktów w relacjach z rówieśnikami;
 • kryzysów rozwojowych oraz trudności w przystosowaniu się;
 1. Prowadzenie konsultacji psychologicznych o charakterze terapeutycznym, rozwijających kompetencje emocjonalno–społeczne uczniów – w małych grupach bądź indywidualnie;
 2. Prowadzenie rozmów wychowawczych z młodzieżą wagarującą oraz przejawiającą niewłaściwe zachowania w szkole, łamiącą zasady i regulaminy szkolne;
 3. Prowadzenie warsztatów integracyjnych i psychoedukacyjnych;
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży;
 5. Prowadzenie zajęć edukujących dzieci w zakresie profilaktyki przemocy, agresji, rozwijania inteligencji emocjonalnej;
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

DLA RODZICÓW:

 1. Pełnienie dyżuru psychologa raz w tygodniu oraz podczas zebrań i konsultacji z rodzicami na terenie szkoły;
 2. Pedagogizacja rodziców – materiały wysyłane do wychowawców, prelekcje, artykuły o tematyce psychologicznej i wychowawczej zamieszczane na stronie internetowej szkoły;
 3. Udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

DLA NAUCZYCIELI:

 1. Wsparcie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych;
 2. Pomoc w rozpoznawaniu przyczyn trudności i niepowodzeń uczniów;
 3. Pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 4. Interwencje w sytuacjach trudnych.

LOGOPEDA

mgr Maria Petriczek
dyżur dla rodziców: podczas zebrań i konsultacji dla rodziców

Zakres kompetencji:

 • przeprowadzanie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu rozwoju mowy i zaburzeń komunikacyjnych,
 • diagnoza logopedyczna,
 • terapia logopedyczna z zakresu korygowania wad wymowy dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • terapia neurologopedyczna dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym,
 • terapia surdologopedyczna dzieci i młodzieży z wadami słuchu,
 • prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w celu likwidowania lub zmniejszania zaburzeń komunikacyjnych dzieci i młodzieży,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • bogacenie słownictwa dziecka,
 • stymulacja świadomości językowej,
 • prowadzenie doradztwa logopedycznego,
 • ustalanie postępowania korekcyjno-terapeutycznego (np. na etapie diagnozy, prewencji i terapii logopedycznej),
 • utrzymywanie właściwych kontaktów z rodzinami dzieci i młodzieży objętych opieką logopedyczną (konsultacje logopedyczne w dniach zebrań i konsultacji dla rodziców), nauczycielami, oraz innymi terapeutami (psychologiem, pedagogiem, nauczycielami wspomagającymi i wychowawcami ), by wspólnie poszukiwać rozwiązań problemów wynikających z zaburzeń komunikacji;
 • wykonywanie wspólnie z innymi specjalistami zadań pokrewnych.

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna obejmuje:

 • terapię dyslalii:
 • seplenienia (nieprawidłowej realizacji głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź)
 • rotacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski r)
 • lambdacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski l)
 • kappacyzmu/gammacyzmu (nieprawidłowej realizacji głosek k i g)
 • mowy bezdźwięcznej
 • terapię jąkania
 • terapię opóźnionego rozwoju mowy
 • terapię afazji, alalli
 • terapię zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • terapię osób z Zespołem Aspergera
 • ćwiczenia fonacyjne i emisji głosu
 • prowadzenie ćwiczeń z zakresu terapii ręki, a w wielu przypadkach w zakresie ogólnego rozwoju psychomotorycznego
 • wczesną naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną.
Go to Top