9 grudnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa podczas uroczystej sesji „Otwarty Kraków 4 – wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” pani Dominika Zagdan, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera, odebrała z rąk Pana Wiceprezydenta Andrzeja Kuliga prestiżowe wyróżnienie Lidera Edukacji Wielokulturowej (LEW), zaś szkoła została uhonorowana tytułem Lidera Innowacji Społecznej (LIS). Konferencja była zwieńczeniem międzynarodowego projektu MURAL (Mutual Understanding, Respect and Learning) – Wzajemne zrozumienie, szacunek oraz uczenie się. Jest to projekt, którego celem jest wspieranie tolerancji i poszanowania niezależnie od wyznania, przekonań religijnych czy pochodzenia etnicznego.

Różne stowarzyszenia, fundacje i szkoły z: Polski, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Grecji, Holandii oraz Niemiec realizowały działania mające na celu przeciwdziałanie narastającym w Europie uprzedzeniom na tle rasowym, etnicznym, kulturowym. Program, którego pomysłodawcą była instytucja British Council, zakładał, że 360 osób stworzy swoje małe projekty, które wpłyną na zmianę postrzegania wielokulturowości.

Pierwszym etapem spotkań w ramach MURAL były szkolenia, które w Polsce prowadzili przeszkoleni facylitatorzy: Urszula Majcher-Legawiec – Krakowski Ambasador Wielokulturowości a zarazem doradca metodyczny ds. wielokulturowości w Krakowie, Mariusz Czech – członek zarządu Fundacji Mikołaja Reja, nauczyciel języka polskiego jako obcego oraz Piotr Kwapisiewicz – przedstawiciel Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent, osoba działająca na rzecz mniejszości etnicznych. Drugą turę całego projektu stanowiły natomiast wizyty studyjne przedstawicieli wszystkich krajów członkowskich, polegające na międzynarodowej wymianie doświadczeń. Ostatnia część koncepcji polegała na przedstawieniu w środowisku lokalnym stworzonych przez uczestników MURAL mini-projektów.

Pani Dominika Zagdan przeprowadziła szkoleniową Radę Pedagogiczną, pt.: „Tożsamość a wielokulturowość”, podczas której zebrani nauczyciele mogli wczuć się w sytuację ucznia przyjeżdżającego z zagranicy, który całkowicie zmienił środowisko i po raz pierwszy przekroczył mury polskiej szkoły. Projekt Pani Dominiki opierał się na czynnym zaangażowaniu Rady i pozwolił na ukazanie niesamowitej bariery środowiskowej, językowej oraz kulturowej, jaka może dzielić rówieśników z różnych krajów. Z kolei wysnute przez wychowawców i pedagogów wnioski posłużą w kształtowaniu dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole.