Zaświadczenia o wynikach Egzaminu Ósmoklasisty będą wydawane od 9 lipca 2021r.  w godzinach od 8.00 do 14.00 w sekretariacie szkoły.

Uczeń po odbiór zaświadczenia powinien się zgłosić z legitymacją szkolną, a rodzic z dowodem osobistym.

Jeżeli uczeń albo rodzic nie mają możliwości odebrać zaświadczenia prosimy, aby osoba, która po nie przyjdzie, posiadała stosowne upoważnienie do jego odbioru.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad sanitarnych! Wchodzący na teren szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk, zakrycia ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego.

Uczniowie powinni przedłożyć zaświadczenia wyniku egzaminu w szkołach ponadpodstawowych pierwszego wyboru do dnia 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00.