PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO

NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 162 W KRAKOWIE

opracowane na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących od 25 sierpnia 2022 roku.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000035401.pdf
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000047301.pdf
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/679/D2022000067901.pdf

CEL PROCEDURY

Procedura ma na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich uczniów ich rodziców/prawnych opiekunów, nauczycieli i pracowników szkoły. Zapobieganie rozprzestrzenieniu się infekcji i chorób zakaźnych szkole oraz określenie obowiązków i zadań nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

ZAKRES PROCEDURY:

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz rozprzestrzenienia się infekcji i chorób zakaźnych terenie szkoły.

PROCEDURY OGÓLNE:

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w szkole odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie.
 2. Od dnia 1 września 2022 stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. Szkoła pracuje w godzinach od 6.30 do 17. 00.
 4. Przy wejściu do szkoły są zamieszczone informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcje użycia środka dezynfekującego. Zamieszczone są numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych.
 5. W sekretariacie szkoły znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie szkoły.
 6. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa zdrowotnego dostępnymi na stronie internetowej szkoły.
 7. Na terenie szkoły mogą przebywać osoby (pracownicy, uczniowie, opiekunowie), które nie mają objawów chorobowych.
 8. Każdy wchodzący do budynku zobowiązany jest zdezynfekować dłonie za pomocą środka dezynfekującego znajdującego się przy wejściu..
 9. Dzieci zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom nauczycieli i personelu szkoły.
 10. Jeśli dziecko będzie stwarzać zagrożenie dla siebie i innych z powodu niepodporządkowania się poleceniom nauczycieli i personelu szkoły w związku z wytycznymi zdrowotnymi, rodzic będzie wezwany do szkoły w celu zabrania dziecka.

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

DYREKTOR

 1. Zapewnia sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń szkoły, terenu zielonego oraz sprzętów i zabawek znajdujących się w szkole.
 2. Wyposaża pracowników w środki ochrony osobistej: płyn dezynfekcyjny w atomizerze.
 3. Zamieszcza przed wejściem na teren szkoły, na korytarzach oraz przed wejściem na teren stołówki podajniki z płynem dezynfekującym oraz instrukcję informującą o sposobie jego zastosowania, a w toaletach plakaty z instrukcją mycia rąk.
 4. Wyposaża szkołę w termometr(y) bezdotykowe.
 5. Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa uczniów w placówce;
 6. Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka.
 7. Zapewnia taką organizację pracy szkoły, która uniemożliwi znaczne gromadzenie się uczniów.
 8. Informuje rodziców o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą dziennika elektronicznego.

Każdy PRACOWNIK placówki zobowiązany jest:

 1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej w formie:
  • regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
  • kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
  • unikania skupisk ludzi,
  • unikania dotykania oczu, nosa i ust,
  • unikania kontaktu z osobami, które źle się czują.
 2. Zostawiać okrycie wierzchnie w miejscu do tego przeznaczonym.
 3. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych, wskazujących na chorobę dróg oddechowych u ucznia jak i u siebie (w szczególności kaszel, gorączka).
 4. Unikać organizowania większych skupisk uczniów z różnych klas w jednym pomieszczeniu.
 5. Postępować zgodnie z przepisami wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa.

OSOBY SPRZĄTAJĄCE W PLACÓWCE:

 1. Pracują w rękawiczkach.
 2. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.
 3. Dbają na bieżąco o czystość i dezynfekcję urządzeń sanitarno-higienicznych i sal lekcyjnych.
 4. Wietrzą korytarze szkolne – raz na godzinę.
 5. Po każdym dniu myją detergentem i dezynfekują:
 • ciągi komunikacyjne – myją,
 • poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, biurek z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują,
 • sprzęt wykorzystywany w sali sportowej oraz jej podłogę – myją i dezynfekują.

WOŹNA / Y

 1. Dba o to, by uczniowie przychodzący do szkoły dezynfekowali ręce przy wejściu do placówki (jeśli uczeń jest uczulony na środek dezynfekujący, obowiązany jest on niezwłocznie umyć ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną przy dozowniku mydła).
 2. Pilnuje aby na terenie placówki rodzice / opiekunowie przyprowadzający i odbierający podopiecznych znajdowali się w przedsionku szkoły, dokonały dezynfekcji rąk przy wejściu do placówki.
 3. Wskazuje osobom z zewnątrz placówki obszar, w którym mogą przebywać.

NAUCZYCIELE

 1. Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z uczniami zobowiązany jest do przedstawienia i omówienia szczególnych zasad bezpieczeństwa funkcjonujących w szkole w związku z procedurami ograniczania rozprzestrzeniania się w szkole infekcji i chorób zakaźnych.
 2. Wszyscy nauczyciele dbają o to, by uczniowie regularnie myli ręce.
 3. Wietrzą salę, po odbyciu zajęć, a jeśli jest to konieczne także w ich trakcie .
 4. Ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 5. Zajęcia wychowania fizycznego odbywać się będą zgodnie z procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii ( załącznik nr 1 ).
 6. Dbają o to, by uczniowie nie wymieniali się przyborami szkolnymi, a swoje rzeczy (podręczniki, przybory szkolne) trzymali na przypisanej ławce, w swoim tornistrze.
 7. W razie zaobserwowania u ucznia objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych kierują go do odrębnego, wyznaczonego przez Dyrekcję pomieszczenia (sala 52 i gabinet pielęgniarki), zapewniając minimum 2 metry odległości od innych osób. Szkoła niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ( rekomendowany własny środek transportu).
 8. Kontaktują się z rodzicami za pośrednictwem telefonów lub e-dziennika.
 9. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

UCZNIOWIE

 1. Na teren szkoły wszyscy uczniowie wchodzą głównym wejściem.
 2. Zaleca się regularnie myć ręce wodą z mydłem. Uczniowie powinni to robić w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 3. Po wejściu na teren szkoły udają się do sal lekcyjnych samodzielnie lub pod opieką nauczyciela ( w przypadku klas 0-I ).
 4. Podczas zajęć uczniowie starają się korzystać z własnych podręczników i przyborów.
 5. Uczniowie oczekujący na wejście do szatni zachowują między sobą dystans i nie blokują wejścia do szatni, umożliwiając innym uczniom bezkontaktowe opuszczenie jej.
 6. Uczniowie przebywający na terenie szkoły winni unikać gromadzenia się i ścisku oraz starać się zachować dystans od innych osób – w szczególności w częściach wspólnych, bibliotece, stołówce oraz świetlicy.

RODZIC / OPIEKUN PRAWNY

 1. Rodzice mają prawo zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu
 2. W okresie epidemii kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywa się głównie za pomocą środków komunikacji na odległość.
 3. Zaleca się, aby opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzili do budynku szkoły lub

na teren szkoły, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.

 1. Rodzice / opiekunowie pozostają w strefie wyznaczonej przez żółto – czarną linię.
 2. Opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania, wysyłania do szkoły wyłącznie dzieci zdrowych, bez objawów sugerujących chorobę.
 3. Opiekunowie zobowiązują się do udostępnienia aktualnego numeru telefonu, z którym szkoła ma możliwość szybkiej komunikacji w czasie przebywania dziecka na terenie szkoły.

ORGANIZACJA ŻYWIENIA.

 1. Za bezpieczeństwo przygotowania i wydawania posiłków oraz utrzymanie czystości w stołówce odpowiada ajent.
 2. Przed wyznaczoną godziną i po zakończeniu spożywania posiłku przez daną grupę, ajent lub jego pracownicy zobowiązani są do dokładnej dezynfekcji blatów i krzesełek lub umycia ich wodą z detergentem, dezynfekcji powierzchni płaskich, a także dokładnego przewietrzenia pomieszczenia.
 3. Pracownicy kuchni nie powinni mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi (wyjątek stanowi osoba wydająca posiłki).
 4. Podczas wydawania potraw dzieciom, należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa, w celu wyeliminowania powstania zanieczyszczeń na tym etapie.
 5. Posiłki będą wydawane wg ustalonego harmonogramu.
 6. Wszystkie dzieci przed wejściem na jadalnię powinny dokładnie umyć ręce zgodnie z instrukcją znajdująca się przy umywalkach, a przed samą stołówkę zdezynfekować ręce.
 7. Po spożyciu posiłku dzieci myją dokładnie ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdująca się przy umywalkach.
 8. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych, z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 9. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.