PAMIĘTAJ, ŻE MOŻESZ WYBRAĆ DOWOLNĄ LICZBĘ SZKÓŁ dostępnych w systemie oraz  DOWOLNĄ LICZBĘ KLAS w każdej z wybranych szkół!

KANDYDAT USTALA KOLEJNOŚĆ WYBRANYCH KLAS. Klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy.

Są to PREFERENCJE KANDYDATA.

CZYM WIĘCEJ KLAS I SZKÓŁ BĘDZIE W TWOIM PODANIU, TYM WIĘKSZE PRAWDOPODOBIEŃSTWO POMYŚLNEJ REKRUTACJI!!!

 1. ZŁÓŻ WNIOSEK 17 maja do 21 czerwca 2021 r do godziny 15.00. Sprawdź czy ta godzina obowiązuje we wszystkich szkołach
 • Zaloguj się w systemie omikron: https://krakow.e-omikron.pl/
 • Po uważnym przeczytaniu instrukcji wypełnij, wydrukuj i podpisz wniosek o przyjęcie do szkoły średniej,
 • Przynieś wniosek do szkoły pierwszego wyboru (wyślij elektronicznie). Uważnie przeczytaj instrukcje umieszczone w systemie.

Jeśli wybierasz się do szkoły prywatnej, składasz dokumenty bezpośrednio w szkole.

Wniosek składany jest przez kandydata wyłącznie w szkole pierwszego wyboru, nawet wtedy, gdy kandydat wybrał inne szkoły, które objęte są systemem elektronicznej rekrutacji.

 • Wraz z wnioskiem dostarcz (wyślij) do szkoły dokumenty potwierdzające: poświadczone kopie, skany (lub ksero + oryginał do wglądu) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata, finalisty etapu ponadwojewódzkiego/wojewódzkiego konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty i olimpiad przedmiotowych, które dają uprawnienia do przyjęcia do szkoły w pierwszej kolejności.
 1. UZUPEŁNIJ WNIOSEK OD 25 CZERWCA DO 14 LIPCA 2021 r. do godziny 15.00 o:
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • poświadczone kopie zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata, finalisty etapu ponadwojewódzkiego/wojewódzkiego konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty i olimpiad przedmiotowych, które dają uprawnienia do przyjęcia do szkoły w pierwszej kolejności lub innych osiągnięć, w których uczeń uzyskał wysokie miejsce, a które dają punkty w procesie rekrutacji do szkoły,
 • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami o orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
 • poświadczoną przez dyrektora kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
 1. SPRAWDŹ CZY ZNAJDUJESZ SIĘ NA LIŚCIE KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ SZKOŁY

22 LIPCA 2021 r.

 1. POTWIERDŹ WOLĘ PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE w terminie 23-30.07.2021 r. DOSTARCZAJĄC DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ SZKOŁĘ;

Na pewno dostarczasz:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • kartę zdrowia ucznia,
 • inne dokumenty wymagane przez placówkę (zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w technikach i szkołach branżowych)

02.08 – OGŁOSZENIE LIST PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO DANEJ SZKOŁY.

Beata Litewka – doradca zawodowy