Regulamin konkursu ekologicznego dla klas 1-3
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162
w Krakowie 
w roku szkolnym 2023/24

„Eco-Friendly Invention”

1.Cele konkursu:

 • propagowanie postaw ekologicznych wśród dzieci,
 • zwiększanie świadomości ekologicznej,
 • doskonalenie znajomości języka angielskiego,
 • rozwijanie zdolności plastycznych,
 • pobudzanie kreatywności,
 • prezentacja umiejętności uczniów.

2. Zasady uczestnictwa:

 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 1-3 naszej szkoły,
 • Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne,
 • Każdy uczestnik może przedstawić tylko 1 pracę konkursową,
 • Konkurs polega na wymyśleniu i wykonaniu eko-wynalazku z materiałów z recyklingu, np. plastikowej butelki, kartonowego pudełka, rolki po papierze toaletowym czy ręczniku papierowym, kawałka tkaniny ze zużytego ubrania, zakrętki od butelki, plastikowego kubeczka po jogurcie itd. Eko-wynalazek to narzędzie czy urządzenie, które może się przyczynić do poprawy stanu środowiska na naszej planecie, np. aby powietrze/woda/gleba było czystsze, może służyć do przetwarzania odpadów/śmieci czy sprawić, aby wyrosło więcej drzew itp.
 • Wynalazek powinien być opisany po angielsku (jego nazwa, ewentualnie może być bardziej szczegółowy opis np. z czego jest zrobiony, jego elementy) (w zależności od umiejętności dziecka i klasy: kl. 1 – dziecko samodzielnie przepisać wyrazy napisane wcześniej przez rodziców; kl. 2 i 3 – dziecko korzystając ze słownika z pomocą rodzica lub samodzielnie zapisuje potrzebne wyrazy)
 • Wynalazek ma być samodzielnie wykonany przez dziecko!
 • Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz klasą, do której uczęszcza dziecko,
 • Zgłaszając pracę konkursową swojego dziecka/podopiecznego  rodzic/opiekun uczestnika akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Organizatora, w tym publikację imienia i nazwiska dziecka na stronie internetowej Szkoły oraz na wystawce na terenie Szkoły. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

3. Przebieg konkursu.

-przekazanie informacji o konkursie odbywa się drogą elektroniczną poprzez mobiDziennik oraz poprzez stronę internetową Szkoły w dniu 22 marca 2024 r.,

rodzic przesyła 1 zdjęcie, na którym znajduje się wynalazek do nauczyciela języka angielskiego dziecka poprzez mobiDziennik, a dziecko przekazuje swoją pracę wraz z podpisami swojemu nauczycielowi do dnia 15 kwietnia br.,

-jury konkursu w składzie: Ewa Dziewierz, Ewelina Kusiak, Joanna Michalska-Bartoszek oraz Ewa Kowalczyk dokona oceny, umieści wyniki konkursu na stronie internetowej Szkoły i przekaże uczestnikom w dniu 22 kwietnia (Dniem Ziemi).

4. Kryteria oceny.

Jury Konkursu dokona oceny prac według następujących kryteriów:

 • zgodność z tematyką konkursu,
 • pomysłowość pracy,
 • SAMODZIELNOŚĆ wykonania,
 • poprawność językowa napisów,
 • estetyka wykonania,

5. Nagrody dla laureatów.

Na każdym z poziomów (klasy 1, klasy 2 i klasy 3) zostaną przyznane I, II i III miejsca oraz wyróżnienia. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Organizatorzy konkursu:
Ewa Dziewierz z zespołem anglistów klas 0-3