W roku szkolnym 2021/2022 świetlica szkolna realizowała zadania Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką”. Spośród propozycji każdy uczestnik wraz ze swoją grupą musiał zrealizować 6 zadań. Główny cel tego projektu to propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodność z założeniami pedagogiki freblowskiej. Do celów szczegółowych projektu należy zaliczyć m.in.:

 • tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy,
 • rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami tj. kreatywnością, innowacyjnością,
 • zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi,
 • doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi, w tym wyrażania odczuć związanych z odbiorem sztuki,
 • kształtowanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie zainteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki,
 • doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych,
 • odkrywanie dziecięcych talentów,
 • budowanie więzi w grupie świetlicowej,
 • rozwijanie wiary we własne możliwości,
 • rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych.

Projekt powstał na bazie programu własnego pt. „Zabawa sztuką”, jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, podstawowymi kierunkami polityki oświatowej oraz podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.