Regulamin konkursu ekologicznego dla klas 0-3 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie

w roku szkolnym 2022/23

„Earth Birthday – Urodziny Ziemi”

 1. Cele konkursu:

 • propagowanie postaw ekologicznych wśród dzieci,
 • zwiększanie świadomości ekologicznej,
 • doskonalenie znajomości języka angielskiego,
 • rozwijanie zdolności plastycznych,
 • pobudzanie kreatywności,
 • prezentacja umiejętności uczniów.

2. Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-3 naszej szkoły,
 • uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne,
 • każdy uczestnik może przedstawić tylko 1 pracę konkursową,
 • konkurs polega na wykonaniu eko-prezentu dla Ziemi z okazji jej urodzin (Dnia Ziemi 22.04)  (np. z materiałów z recyklingu, ale niekoniecznie, e.g. plastikowej butelki, kartonowego pudełka, rolki po papierze toaletowym czy ręczniku papierowym, kawałka tkaniny ze zużytego ubrania, zakrętki od butelki itd.) oraz kartki urodzinowej dla niej,
 • Prezent powinien być opisany po angielsku (jego nazwa, ewentualnie może być bardziej szczegółowy opis np. z czego jest zrobiony, jego elementy), życzenia na kartce urodzinowej także powinny być w języku angielskim (w zależności od umiejętności dziecka i klasy: kl. 0 – można wydrukować życzenia lub może je zapisać rodzic, np. Happy Birthday, Earth!, kl. 1 – dziecko samodzielnie przepisuje krótkie życzenia, np. Happy Birthday, Earth!, kl. 2 i 3 – dziecko korzystając ze słownika z pomocą rodzica lub samodzielnie układa życzenia  i zapisuje na kartce urodzinowej)
 • Prezent, kartka oraz podpisy powinny być wykonane SAMODZIELNIE przez dziecko – rodzic może pomóc w tłumaczeniu wyrazów, a w przypadku klasy 0 – zapisać/wydrukować wyrazy,
 • Prezent i kartka urodzinowa powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą, do której uczęszcza dziecko,
 • zgłaszając pracę konkursową swojego dziecka/podopiecznego  rodzic/opiekun uczestnika akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Organizatora, w tym publikację imienia i nazwiska dziecka na stronie internetowej Szkoły oraz na wystawce na terenie Szkoły. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

3. Przebieg konkursu.

 • przekazanie informacji o konkursie odbywa się drogą elektroniczną poprzez mobiDziennik oraz poprzez stronę internetową Szkoły w dniu 21 marca 2023 r.,
 • rodzic przesyła 1 zdjęcie, na którym znajdują się prezent i kartka urodzinowa do nauczyciela języka angielskiego dziecka poprzez mobiDziennik, a  dziecko przekazuje swój prezent i kartkę wraz z podpisami swojemu nauczycielowi do dnia 14 kwietnia br.,
 • jury konkursu w składzie: Ewa Dziewierz, Ewelina Kusiak, Joanna Michalska-Bartoszek oraz Ewa Kowalczyk dokona oceny prac oraz umieści wyniki konkursu na stronie internetowej Szkoły oraz przekaże uczestnikom w dniu 21 kwietnia (dzień przed Dniem Ziemi, gdyż 22 kwiecień to sobota).

 4. Kryteria oceny.

Jury Konkursu dokona oceny prac według następujących kryteriów:

 • zgodność z tematyką konkursu,
 • pomysłowość pracy,
 • poprawność językowa napisów,
 • SAMODZIELNOŚĆ i estetyka wykonania.

 5. Nagrody dla laureatów.

Na każdym z poziomów (klasy 0, klasy 1, klasy 2 i klasy 3) zostaną przyznane I, II i III miejsca oraz wyróżnienia. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

Organizatorzy konkursu:
Ewa Dziewierz z zespołem anglistów klas 0-3